ALTRES ENTITATS

FOTO ART MANRESA

Amb el nom de Foto Art Manresa es constitueix una associació de caràcter artístic que tindrà per objecte el foment de la imatge sensible en totes les seves manifestacions.

Els orígens de Foto Art Manresa es remunten a una altra organització que tingué la seva màxima activitat entre el 1960 i el 1970. Era el Foto Club Manresa, que actuava com a secció del Centre Excursionista de la Comarca del Bages i de la qual n’havíem format part força dels socis fundadors del Foto Art Manresa.

http://www.fotoartmanresa.cat

ESCOLA D'ART MANRESA

L’Escola d’Art de Manresa va ser fundada el 1902, amb la intenció d’instruir i formar professionalment el jovent treballador de la ciutat, en l’àmbit tècnic i artístic.

En l’àmbit pedagògic, eduquem per a la igualtat sense cap mena de discriminació per raó de sexe, ètnia, llengua o creences religioses. Vetllem perquè la vida de relació en el centre s’orienti pels camins de la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg, acceptant la responsabilitat de formar el nostre alumnat en el marc del conjunt de valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural i democràtica, i procurant que aquesta formació abasti totes les dimensions importants d’una educació integral.

En l’àmbit artístic, eduquem per formar persones creatives i destres en l’ofici. Oferim els coneixements culturals més amplis i diversos amb la finalitat que els alumnes puguin aprofundir-hi per donar el màxim de si mateixos.

www.escolaart-manresa.cat

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

En societats cada vegada més globalitzades, les decisions que es prenen a nivell global acaben repercutint molt directament a les condicions de vida a la nostra ciutat; alhora,  les decisions personals i locals també tenen repercussions a nivell general.

Les accions de Cooperació a Manresa tenen l’objectiu d’obrir la mirada al món i, amb sentit crític i solidari, acompanyar i donar suport a la ciutadania que vol contribuir en la construcció de societats que salvaguardin els drets humans i incideixin en les causes reals de les desigualtats.

Treballem:

  • Activitats formatives i tallers als centres educatius.
  • Assessorament en temàtiques de Cultura de Pau a la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera.
  • Manresa ciutat pel comerç just.
  • Suport a projectes al sud global


http://www.cooperacio.manresa.cat

ACCIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL

La missió del Pla d’acció per la inclusió social es vasa en orientar el conjunt d’actuacions i polítiques de forma inclusiva per tal d’assolir una ciutat que garanteixi la qualitat de la ciutadania, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la vida social i col.lectiva , a partir d’una perspectiva transversal i del treball en xarxa de les administracions i els agents socials del territori.

Treballem en xarxa amb els diferents agents socials de la ciutat amb l’objectiu d’evitar que hi hagi persones que no puguin accedir als mecanismes de desenvolupament personal i d’inserció sociocomunitària i als sistemes preestablerts de protecció.